Inicjując w 2014 r. ogólnopolską debatę III sektor dla Polski, rozpoczęto prace nad długofalowym planem rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce. W procesie tym, drogą dyskusji regionalnych, opracowań, konferencji i konsultacji, wzięło udział ponad 2500 osób reprezentujących organizacje pozarządowe z całego kraju. Ponadto Sieć SPLOT i OFOP zaprosili do współpracy w ramach Krajowego Panelu Ekspertów przedstawicieli wszystkich województw oraz wielu znaczących organizacji sieciowych o charakterze branżowym. Grupa ta przyjęła na siebie szereg kluczowych dla całego procesu zadań i obowiązków, m.in.:

 • całościowe wsparcie procesu tworzenia Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego (SMD),
 • opracowanie koncepcji dokumentu (zakres, struktura) we współpracy z komitetem redakcyjnym i na jego użytek ,
 • wsparcie w formułowaniu ekspertyz regionalnych (przez RPE)  i sieciowych (przez federacje),
 • określenie trzech tematów, które będą opracowane dla KPE przez ekspertów, jako uzupełniające tematy regionalne, federacyjne i ogólnopolskie,
 • akceptacja kształtu SMD na podstawie materiału zaproponowanego przez komitet redakcyjny na użytek OFIP-u,
 • pomoc w prezentacji SMD podczas OFIP-u (14-15 września 2014 r.),
 • udział w opracowaniu ostatecznego kształtu Strategicznej Mapy Drogowej na podstawie rekomendacji pozyskanych podczas OFIP-u,
 • konsultowanie opracowań tematów regionalnych po OFIP-ie,
 • udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu III sektor dla Polski,
 • udział w konferencji „Rok po OFIP-ie” (15-16 października 2015 r.),
 • udział w opracowaniu koncepcji implementacji SMD i pomoc we wdrażaniu jej zapisów w dokumentach i procedurach krajowych, regionalnych i lokalnych.


W czerwcu 2014 r. zostało wystosowane dodatkowe zaproszenie do 50 największych ogólnopolskich organizacji pozarządowych, dzięki czemu w prace KPE włączyło się więcej środowisk, zarówno federacji, jak i większych organizacji.
Również niektóre organizacje ogólnopolskie podjęły się opracowania konkretnych tematów:

 • Usługi społeczne realizowane przez NGO, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 • Organizacje jako pracodawca, Federacja Banków Żywności
 • Federalizacja i rzecznictwo, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Polityka rozwoju obszarów wiejskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Wolontariat, Sieć Centrów Wolontariatu.


Krajowy Panel Ekspertów w ciągu nieco ponad roku (od 21 maja 2014 do 3 września 2015 r.) spotykał się sześć razy, pracując w oparciu o zatwierdzony na drugim spotkaniu regulamin. Dodatkowo członkinie i członkowie panelu uczestniczyli  w debatach (m.in. na OFIP-ie), a pomiędzy spotkaniami korzystali z narzędzi internetowych i pomocy ekspertów zewnętrznych. KPE powołał również pięcioosobowy zespół redakcyjny, który odpowiadał za ostateczny kształt SMD i dokumentów towarzyszących. Strategiczna Mapa Drogowa powstała więc  w dużej mierze dzięki efektywnej pracy kilkudziesięciu osób tworzących Krajowy Panel Ekspertów, co jest z pewnością inspirującym przykładem poszukiwania wspólnych wartości  i rozwiązań przez polski sektor pozarządowy.

 

LISTA CZŁONKÓW KRAJOWEGO PANELU EKSPERTÓW

Imię i Nazwisko

adres e-mail

Organizacja

Justyna Duriasz-Bułhak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Fundacja Wspomagania Wsi
Tomasz Schimanek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Arkadiusz Jachimowicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Michał Braun Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
Łukasz Domagała Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Weronika Czyżewska-Waglowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. OFOP
Przemysław Dziewitek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
Jerzy Boczoń Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Katarzyna Sadło Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Julia Kluczyńska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Fundacja im. Stefana Batorego
Grzegorz Grabowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zielonkowskie Forum Samorządowe
Krzysztof Kwatera Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”; Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Nowej Huty
Zbigniew Wejcman Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Stowarzyszenie BORIS
Monika Łagodzińska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. "Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA "
Łukasz Cieśliński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pracownia Pozarządowa
Piotr Stoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Elżbieta Tołwińska-Królikowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Federacja Inicjatyw Oświatowych
Miłosz Ukleja Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Agnieszka Olender Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok
Barbara Jakubiec Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Fundacja e-media na rzecz dziedzictwa kultury, Sopot
 

 

Regionalne Panele Ekspertów (RPE) powstały z myślą o jak najszerszym udziale działaczy społecznych w tworzeniu strategii rozwoju sektora obywatelskiego. Utworzone zostały we wszystkich województwach. Liczą od kilku do ponad dwudziestu przedstawicieli organizacji zaproszonych oficjalnie do pracy nad strategią przez Sieć SPLOT i OFOP. W pierwszej fazie członków Panelu wskazały Ośrodki i Partnerzy Sieci SPLOT, następnie powstała grupa mogła rozszerzyć swój skład, sama proponując kolejne osoby. Panele pracują na podstawie opracowanego regulaminu. Każdy z członków Panelu podpisał umowę wolontarystyczną. W jej ramach zwracany jest koszt dojazdów na spotkania. Każdy Panel ma swojego sekretarza, który z reguły wywodzi się z Ośrodka Sieci SPLOT. Sekretarz odpowiedzialny jest za organizowanie pracy, komunikację  i informację. Pracę Panelu w początkowej fazie wspierał również ekspert zewnętrzny. Każdy Regionalny Panel Ekspertów oddelegował swojego przedstawiciela do Krajowego Panelu Ekspertów.

Każdy z Regionalnych Paneli Ekspertów otrzymał do opracowania dwa zagadnienia:

 • „Rola sektora pozarządowego w rozwoju kraju”:
  • Czym jest lub powinien być III sektor?
  • Co ma zmienić?
  • W jaki sposób powinien to robić?
  • W oparciu o jakie wartości powinien działać?
 • Temat wybrany z listy 21 najważniejszych dla sektora zagadnień, opracowanych przez Fundację Stocznia (Jakuba Wygnańskiego). Opracowanie składa się z diagnozy (na podstawie materiałów zastanych), wniosków i rekomendacji, adresatów rekomendacji oraz proponowanego sposobu wdrożenia. Ponadto materiał był przefiltrowany przez cztery zagadnienia:
  • ludzie w organizacjach,
  • finanse organizacji,
  • wizerunek organizacji i sektora,
  • współpraca wewnątrz sektora.  

Każdy Regionalny Panel Ekspertów odbył co najmniej pięć spotkań, w tym jedno dwudniowe spotkanie warsztatowe. Ponadto pracował mailowo i podczas różnych wydarzeń lokalnych  i regionalnych. Członkowie Paneli zamieszczali artykuły na stronie ngo.pl, zakładka Nowa strategia III sektora.

W każdym województwie w czerwcu 2014 r. odbyło się dwudniowe Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych, podczas którego ok. stu uczestników pracowało nad wspomnianymi dwoma tematami. W sumie w Forach wzięło udział niemal 2000 działaczy społecznych.

Materiały już raz skonsultowane regionalnie, zostały skonsultowane ponownie podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie, w którym uczestniczyło ponad tysiąc organizacji. Każdy Panel przedstawił  i przedyskutował wynik pracy z uczestnikami Forum. Wynikiem końcowym pracy Paneli były dwa syntetyczne materiały  (5 stron), będące opracowaniem dwóch tematów. Materiały te przekazane zostały do dalszej pracy do Krajowego Panelu Ekspertów (KPE). Krajowy Panel dokonał syntezy 32 materiałów i na ich podstawie opracował „Założenia strategii rozwoju sektora obywatelskiego”. Założenia poddane zostały szerokim konsultacjom. M.in. każdy RPE przeprowadził seminarium konsultacyjne, podczas którego zajęto się propozycją misji, wizji oraz następujących obszarów:

1. Silny III sektor,
2. Edukacja  i aktywizacja obywatelska,
3. Partycypacja i reprezentacja interesów,
4. Kontrola społeczna,
5. Lepsza jakość życia i włączenie społeczne,
6. Silne społeczności lokalne.

Wyniki konsultacji posłużyły do modyfikacji zasadniczego materiału formułowanego przez Zespół Redakcyjny powołany przez Krajowy Panel Ekspertów.

Członkowie Paneli skonsultowali także sposób wdrożenia strategii, są również głównymi uczestnikami konferencji kończącej etap tworzenia strategii – Strategicznej Mapy Drogowej i rozpoczynającej wdrażanie zadań określonych w dokumencie.

Praca Regionalnych Paneli Ekspertów dała rozmach trudnemu dziełu wspólnego wypracowania dróg rozwoju sektora pozarządowego. Dzięki nim można powiedzieć, że sektor pozarządowy uczestniczył w każdej fazie wypracowywania dokumentu. Należy wyrazić nadzieję, że członkowie Paneli w dalszym ciągu będą czuwać nad stosowaniem Mapy.


Członkinie i Członkowie Regionalnych Paneli Ekspertów

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Łukasz Żuchowski, Szczepan Bogucki, Barbara Zamożniewicz, Halina Siemaszko, Emilia Celary, Karol Kaleta, Dariusz Grunt, Łukasz Chlebny, Katarzyna Kossek, Anna Łubek, Aneta Nasternak-Kmieć, Anna Frańczyk
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Anna Gużda, Zenon Matuszko, Dorota Goetz, Mirosława Hamera, Anna Komsta, Robert Obaz, Krystyna Pisarska, Joanna Rudel-Tarnawa, Jolanta Sałek, Magdalena Sawicka, Marcin Skocz, Grzegorz Tymoszyk, Jolanta Zarzeka, Teresa Ziegler
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Stanisław Baska, Kinga Bielec, Daniel Brózda, Aleksandra Chodasz, Iwona Dybus-Grosicka, Jerzy Koziarz, Janina Mroczyńska, Barbara Pawlak, Agnieszka Pieniążek, Bernadeta Szczypta, Bogusław Szweda, Elżbieta Świętek, Dorota Zielińska
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Dariusz Kraszewski, Karolina Cyran-Juraszek, Agnieszka Deja, Alina Gałązka, Michał Helwak, Witold Klaus, Ewa Kolankiewicz, Magdalena Krajewska, Joanna Mielczarek, Marcin Mitzner,  Andrzej Pietrucha, Andrzej Rybus-Tolłoczko, Katarzyna Sekutowicz, Piotr Stronkowski, Kamil Śliwowski, Zbyszek Wejcman, Agnieszka Żychalak, Agata Jałosińska, Marta Henzler
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Dorota Bazuń, Edyta Czeczkova, Kamil Czerwiński, Karolina Dreszer-Smalec, Daniel Fąferko, Maciej Kaleta, Wojciech Kuryłło, Marta Nadrzycka-Soczek, Przemysław Maksymów, Janusz Marciniak, Bogumiła Michalska, Stanisław Michalski, Iwona Szablewska, Adam Szulczewski, Magdalena Tokarska, Katarzyna Twardowska, Dorota Zubko
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Stanisław Banaś, Andrzej Bukowski, Ewa Chromniak, Maria Jędrysik, Dorota Kobylec, Krzysztof Kwatera, Jacek Mech, Anna Pasieka, Małgorzata Pyka, Agnieszka Sroka, Magdalena Szczudło, Agnieszaka Szostak, Grażyna Wiatr, Aleksandra Włodarczyk, Paweł Wójtowicz, Anna Styszko, Przemek Dziewitek
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO–POMORSKIE
Marek Borzyszkowski, Łukasz Broniszewski, Ewa Głodowska-Morawska, Jan Maria Grabowski,  Karol Gutsze, Marta Karwacka, Mateusz Kucz, Ewa Kwiesielewicz-Szyszka, Krzysztof Ślebioda, Mirosława Tomasik, Marcin Tylman, Marek Borzyszewski, Łukasz Broniszewski, Hanna Brzuszczak, Jolanta Gawryłkiewicz, Ewa Głodowska-Morawska, Małgorzata Mierzejewska, Marcin Płocharczyk, Krzysztof Woliński, Beata Wróblewska
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Ewa Gałka, Liliana Helwich, Joanna Kalińska, Maria Nowicka, Joanna Skorupska-Górska, Hanna Hendrysiak, Irena Wojciechowska, Patrycja Wosińska, Justyna Schaefer-Kurkowiak, Katarzyna Sulejewska, Justyna Kalina Ochędzan, Katarzyna Jórga, Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Iwona Janicka
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Paweł Abucki, Arkadiusz Skowron, Krzysztof Hołyński, Kazimierz Słobodzian, Anna Kruczek, Piotr Masłowski, Michał Potoplak, Ryszard Skrzypiec, Anna Cebula
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Jarosław Duszak, Jadwiga Fatyga, Joanna Kucharska, Maria Pobóg-Lenartowicz,  Izabela Podobińska, Daniel Podoliński, Sławomir Śliwa, Tomasz Kandziora, Monika Witkowska-Kubas, Alicja Gawinek, Bartek Rafał, Marek Mendel, Tomasz Nawara, Piotr Bobak, Jan Całka, Krzysztof Początek, Mieczysław Wojtaszek, Barbara Kamińska, Grzegorz Kuśmierczyk, Tomasz Paluch
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Katarzyna Barcikowska, Wojciech Dec, Edyta Długosz Mazur, Krzysztof Jakubowski, Ewa Noga, Natalia Gmurkowska, Ewelina Jocek, Maciej Lubaś, Iwona Włodarczyk
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Bożena Bednarek, Ewa Jasińska, Katarzyna Kamecka-Lach, Patrycja Krajewska, Krzysztof Leończuk, Karolina Poczykowska, Joanna Salwa-Anucińska, Anna Skorko, Eliza Szadkowska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Małgorzata Borowska, Katarzyna Łotowska, Agnieszka Olender
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Wojciech Spychała, Tomasz Sobolewski, Maria Górska, Marcin Kowalski, Antoni Sobolewski, Bożena Zarecka, Łukasz Cieśliński, Monika Widocka
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO–MAZURSKIE
Andrzej Jurkian, Krzysztof Marusiński, Piotr Kubarewicz, Urszula Podurgiel, Marek Skaskiewicz, Anna Śledzińska, Piotr Pniewski, Kornelia Kurowska, Joanna Glezman, Beata Peplińska-Strehlau, Joanna Gawryszewska, Marek Borowski, Bartłomiej Głuszak, Maciej Bielawski, Krystyna Sałak, Monika Hausman-Pniewska, Agnieszka Zabłocka
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Katarzyna Książczak, Bogusława Lipczyńska, Marian Miśkiewicz, Janina Miziołek, Paweł Piech, Rafał Piekarski, Elzbieta Płaszczyk, Jolanta Podwysocka, Anna Rabiega, Michał Sobczyk, Andrzej Walczak, Łukasz Waszak, Ewa Wierzbowska, Patrycja Wojtaszczyk, Bożena Ziemniewicz, Włodzimierz Żółkowski, Katarzyna Dęga, Jacek Jędrzejczak, Małgorzata Kowalska-Sikora, Piotr Kowalski, Monika Krajewska, Jolanta Woźnicka, Maria Nowakowska
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Milena Bronk, Paweł Buczyński, Zdzisława Hołubowska, Paulina Kremer, Marta Makuch, Małgorzata Niemkiewicz, Marek Olechnowicz, Mirosław Plakwicz, Agnieszka Pluskota, Tadeusz Podymiak, Justyna Rogińska, Piotr Stec, Michał Szulta, Krzysztof Urban, Jerzy Boczoń, Mariusz Kowalik

Jak powstawała Strategiczna Mapa Drogowa? - III Sektor dla Polski

Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego - infografika

III Sektor dla Polski