Wspólnie zastanowimy się w jaki sposób będziemy pracować – sądzę, że głównie drogą elektroniczną. Poczekamy też na więcej zgłoszeń, szczególnie spoza grona LGD na obszarach wiejskich. Dotychczas, w ramach zgłoszeń, podano różne przykłady partnerstw – musimy przemyśleć czy wszystkimi ich rodzajami będziemy się zajmować – cele Strategii III Sektora są liczne i nieostre – musimy doprecyzować nasz obszar działania. Jedno z pierwszych pytań to czy zajmujemy się partnerstwami jednosektorowymi. W Grupach Partnerskich mówiliśmy o partnerstwach międzysektorowych i raczej holistycznych (zajmujących się obszarem całościowo). Grzegorz Grabowski z Zielonkowskiego Forum Samorządowego chciałby, abyśmy rozmawiali o takich właśnie partnerstwach. Na pewno byłbym za tylko lokalnymi partnerstwami – dla mnie to poziom co najwyżej kilku powiatów (na pewno mniej niż region).

Naszym celem jest dopisać szczegóły wdrożenia zagadnienia wokół którego tworzymy partnerstwo. Dla mnie, niejedną, ale podstawową sprawą jest rozwój w Polsce mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.

Partnerstwo Tematyczne nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora - „Działania na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw”: obszar zainteresowania i zadania[1]

1.      Czym się zajmujemy - partnerstwami terytorialnymi rozumianymi jako trójsektorowepubliczny, społeczny i gospodarczy) struktury partnerskie, formalne i nieformalne, otwarte i skupiające w miarę możliwości wszystkich zainteresowanych partnerów, które działają na rzecz danego terytorium,
o zasięgu lokalnym (bo Partnerstwo działa na rzecz takiego celu w Strategii III Sektora), realizując długofalowe, w miarę możliwości holistyczne cele, rozumiejąc, że:

a.       Partnerstwa to dobrowolne związki, bez dominacji żadnego z partnerów, dzielące wspólnie ryzyko i korzyści, bez patrzenia na wkład każdego z partnerów (partnerstwem nie jest umowa handlowa pomiędzy partnerami, także dotycząca przyznana dotacji);

b.      Zasięg: lokalny – najlepiej kilka gmin, powiat, mniej niż region; obszar funkcjonalny miasta (miast); części miast (dzielnica lub kilka dzielnic, obszary objęte rewitalizacją)

c.       Przedmiot działalności – najlepiej ogólnie rozwój tego terytorium np. zrównoważony rozwój danego obszaru (cel holistyczny), ale mile widziane są partnerstwa realizujące węższe cele np. dotyczące rynku pracy, określone obszary gospodarki lub zagadnienia społeczne, planowanie przestrzenne;

d.      Długofalowe cele – określone na co najmniej 7 lat (nie chodzi o partnerstwa projektowe);

e.       Otwarte i skupiające w miarę możliwości wszystkich zainteresowanych partnerów – chodzi o to, aby zarządzanie rozwojem danego obszaru było kompleksowe i skoordynowane.

2.      Przykłady:

a.       Głównym dobrym przykładem są Lokalne Grupy Działania (LGD) w ramach mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS; na obszarach wiejskich – podejście LEADER), pamiętając,  że są to struktury mocno zbiurokratyzowane (realizowane wg określonych przepisów prawa) i często zdominowane przez sektor publiczny (choć formalnie przepisy ograniczają rolę tego sektora);

b.      Grupy Partnerskie, kreowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Sieć Grup Partnerskich – prawdopodobnie obecnie mało aktywna; większość Grup Partnerskich wiejskich to dziś LGD, a jedyne „miejskie” – „Cud nad Wisłą” i Forum dla Nowej Huty są w Partnerstwie Tematycznym nr 22; Fundacja miała opracowany program szkolenia animatorów lokalnych tzw. Akademia Partnerstwa.

3.      Jedno z pierwszych zadań Partnerstwa to poszukiwanie (inwentaryzacja) przykładów partnerstw terytorialnych w Polsce. Kierunki poszukiwań to:

a.       Partnerstwa lokalne wspierane przez Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej
i Stowarzyszenie BORIS (wysłano widomości mailowe, a na razie bez odpowiedzi poza Stowarzyszeniem BORIS);

b.      Lokalne PartnerstwaPolsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;

c.       Swego czasu licznie tworzone, ale chyba mało już istniejące Partnerstwa (Pakty) na Rzecz Zatrudnienia (najdłużej chyba działało w Siemianowicach),

d.      Partnerstwa Lokalne tworzone w ramach programu pod patronatem Prezydenta RP
z udziałem środków USA;

e.       Partnerstwa na Rzecz Rozwoju z Programu EQUAL, choć większość nie miała chyba charakteru terytorialnego;

f.       Partnerstwa utworzone w ramach różnych projektów, szczególnie ze środków EFS
np. partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.

4.      Partnerstwo będzie chciało skorzystać z doświadczeń światowych – do wykorzystania są wciąż działające struktury, z których Polacy i polskie organizacje chyba mało korzystają (zadaniem Partnerstwa byłoby uczestnictwo  w pracach tych organizacji):

a.       The Partnering Initiative – organizuje szkolenia, często komercyjnie (kosztowne jak na polskie warunki), ale są też organizowane webinaria; bardzo dobre publikacje – niektóre były być może przetłumaczone przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska;

b.      The Forum on Partnerships and Local Development – głównie interesuje się rynkiem pracy,
ale porusza problemy rozwoju lokalnego;  organizuje regularnie spotkania w gronie partnerów
z krajów OECD – ostatnio spotkanie było w Wenecji (udział jest zawsze bezpłatny, ale trzeba pokryć samemu koszty dojazdu i pobytu).

5.      Jednym z długofalowych celów Partnerstwa jest rozwój mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce (lub innych podobnych inicjatyw), szczególnie na obszarach miejskich (na wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców jest prawie wszędzie oraz w prawie wszystkich miastach w kujawsko-pomorskim) i działania promocyjne w tym zakresie. Konieczne są rozmowy
z samorządami wojewódzkimi i politykami. Społeczności lokalne muszą wiedzieć czym jest mechanizm RLKS i co mogą dzięki niemu zyskać, aby zabiegać o jego realizację na swoim terenie.

6.      Jednym z krótkoterminowych zadań Partnerstwa w zakresie rozwoju RLKS w Polsce była organizacja seminarium nt. RLKS w związku z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD). Organizatorem seminarium 21 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był Pełnomocnik Rządu RP ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przy współpracy z Polską Siecią LGD
i Partnerstwem Tematycznym nr 22. Informacja o seminarium znajduje się pod linkiem: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/seminarium-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-w-polsce-stan-obecny-i-perspektywy.

7.      Ważnym argumentem za rozwojem mechanizmu RLKS, szczególnie w miastach, jest raport Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic „Skontroluj jak działa budżet obywatelski w twojej gminie”. W raporcie tym wskazuje się m.in., że budżety obywatelskie nie spełniają deklarowanych dla ich organizacji celów „w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego czy partycypacji społecznej” i że „Są inne metody wspierania aktywności społecznej mieszkańców, które z powodzeniem można wykorzystywać w rządzeniu w samorządzie”.W swojej opinii z 17 lutego 2016 r. w/s „przyszłości programu UE dla miast z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego”,  EKES wskazuje, że:

„Przy opracowywaniu nowego programu UE dla miast równie ważne jak partnerstwa wertykalne (tematyczne) są partnerstwa horyzontalne. Będą one działały głównie na szczeblu lokalnym w miastach. Mają istotne znaczenie nie tylko ze względów myślenia strategicznego, lecz także dla zapewnienia wdrażania, monitorowania i oceny. Lokalne strategie opracowane przez lokalne partnerstwa znające miejscową sytuację to najlepszy sposób na uwzględnienie zaleceń z poziomu UE i na ich skuteczne wdrożenie. Jednym z narzędzi, jakie EKES zaleca w tym celu, jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność”

Kontakt:

Krzysztof Kwatera, Koordynator Partnerstwa Tematycznego nr 22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 600 856 375


[1]Partnerstwo tworzą: Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, Zielonkowskie Forum Samorządowe, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”, Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo, Stowarzyszenie BORIS

 

Harmonogram prac

23 marca 2016 r.

Udział w konferencji „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce – Nowe otwarcie” w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
i spotkanie Partnerstwa

6 kwietnia 2016 r.

Udział w konferencji nt. Strategicznej Mapy Drogowej i spotkanie Partnerstwa

Lipiec – wrzesień 2016

Udział w pracach organizacyjnych seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”

Wrzesień 2016

Udział w konsultacjach regionalnych i przygotowanie uwag do projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

21 września 2016 r.

Udział w seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju” w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Październik

Ponowne złożenie deklaracji, przyjęcie regulaminu Partnerstwa

20-21 października 2016 r.

Udział w konferencji nt. Strategicznej Mapy Drogowej

Listopad-grudzień 2016 r.

Dyskusja nad materiałem roboczym G. Grabowskiego „Analiza /Wypis

ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pod kątem Partnerstwa w Rozwoju Lokalnym

2 grudnia 2016 r.

 Prezentacja stanu i możliwości rozwoju RLKS w Pollsce - prezentacja na Europa Cafe

Styczeń 2017 r.

Webinarium nt. rozwoju RLKS w Polsce

 

Regulamin Partnerstwa Tematycznego nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora - „Działania na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw”

 

1. Forma organizacyjno-prawna

Partnerstwo Tematyczne nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora - „Działania na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw”, zwane dalej Partnerstwem, jest strukturą, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w oparciu
o deklaracje podpisane przez partnerów w dniach 4-18 października 2016 r. lub deklaracje współpracy złożone przez poszczególnych partnerów w późniejszym okresie.

2. Cel i sposób jego osiągnięcia

2.1. Celem Partnerstwa jest zebranie, zintegrowanie lub zainicjowanie działań różnych podmiotów na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw.

2.2. Dla osiągnięcia w/w celu partnerzy realizować będą w sposób skoordynowany przez Partnerstwo, działania określone w dokumentach programowych takich jak „Partnerstwo Tematyczne nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora - „Działania na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw”: obszar zainteresowania
i zadania” (dokument aktualizowany, ostatnia wersja z 2 października 2016 r.).

3. Organizacja

Jednostkami organizacyjno – zarządzającymi Partnerstwa są:

a)      Zebranie Ogólne Partnerstwa

b)      Prezydium Partnerstwa

c)      Zespoły Robocze Partnerstwa

d)     Sekretariat Partnerstwa

4. Zebranie Ogólne Partnerstwa

4.1. Zebranie Ogólne Partnerstwa stanowią osoby delegowane przez podmioty, które zdeklarowały udział w pracach Partnerstwa.

4.2. W Zebraniu mogą uczestniczyć również osoby zaproszone z innych podmiotów niż określone w pkt. 4.1.

4.3. Zebranie odbywać się będzie nie rzadziej niż raz w roku.

4.4. Decyzje Zebrania podejmowane są generalnie na zasadzie konsensusu. W przypadku głosowania decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym każdemu podmiotowi, który zadeklarował udział w pracach Partnerstwa, przysługuje 1 głos,
a przypadku równowagi decyduje głos Przewodniczącego Partnerstwa, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego.

5. Prezydium Partnerstwa

5.1. Partnerstwo, podczas Zebrania Ogólnego, wyłania ze swojego grona 3-5 osób, które stanowią Prezydium Partnerstwa w składzie:

a)      Przewodniczący Partnerstwa,

b)      Wiceprzewodniczący Partnerstwa,

c)      1-3 członków Prezydium Partnerstwa.

5.2. Prezydium na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborze, ustala funkcje poszczególnych członków Prezydium.

5.3. Prezydium:

a)      zwołuje Zebrania Ogólne,

b)      koordynuje prace Zespołów roboczych,

c)      nadzoruje pracę Sekretariatu,

d)      reprezentuje Partnerstwo na zewnątrz,

e)      sporządza okresowe sprawozdania z działalności Partnerstwa.

5.4. Ustalenia Prezydium przyjmowane są większością głosów, a w przypadku równowagi decydujący jest głos Przewodniczącego.

5.5. Spotkania Prezydium zwołuje Przewodniczący lub, z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczący.

6. Zespoły robocze Partnerstwa

6.1. Zebranie Ogólne może ustanowić Zespoły Robocze.

6.2. W decyzji Zebrania Ogólnego określa się skład, zakres prac i sposób pracy danego Zespołu.

7. Sekretariat Partnerstwa

7.1. Sekretariat Partnerstwa odpowiedzialny jest za obsługę biurowo – administracyjną Partnerstwa.

7.2. Zadaniem Sekretariatu jest:

a)      organizacja i obsługa posiedzeń Zebrania Ogólnego i spotkań Prezydium,

b)      przygotowanie niezbędnych materiałów na spotkania Prezydium i posiedzenia Zebrania Ogólnego,

c)      opracowanie i rozesłanie notatek ze spotkań i posiedzeń,

d)      przekazywanie podstawowych informacji o Partnerstwie.

7.3. Umowną siedzibą Sekretariatu Partnerstwa jest siedziba podmiotu prowadzącego Sekretariat.

8. Fundusze

8.1. Praca w Partnerstwie opiera się na dobrowolnym wkładzie podmiotów, które zadeklarowały udział w pracach Partnerstwa.

8.2. Pozyskiwanie środków na realizację projektów odbywa się poprzez podmioty, które zadeklarowały udział w Partnerstwie, zgodnie z ustaleniami w tym zakresie podejmowanymi przez Zebranie Ogólne lub Prezydium Partnerstwa. 

8.3. Koszty operacyjne wynikające z bieżącej obsługi sekretariatu pokrywane są ze środków podmiotu, który prowadzi Sekretariat.

9. Przyjmowanie i wykluczanie członków Partnerstwa

9.1. Przyjmowane do Partnerstwa odbywa się decyzją Zebrania Ogólnego na podstawie deklaracji współpracy, o której mowa w pkt. 1. 

9.2. Wykluczenie z Partnerstwa odbywa się decyzją Zebrania Ogólnego na wniosek Prezydium Partnerstwa, zawierający uzasadnienie wykluczenia danego członka Partnerstwa.

10. Zakończenie prac Partnerstwa

Zakończenie prac Partnerstwa odbywa się decyzją Zebrania Ogólnego.

 

CZŁONKOWIE PT

 

Imię i nazwisko

Organizacja

Krzysztof Kwatera

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, Polska Sieć LGD

Grzegorz Grabowski

Zielonkowskie Forum Samorządowe

Dorota Goetz

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD 

Anna Tyszka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”  

Anna Łukasiewicz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo 

Zbigniew Wejcman

Stowarzyszenie BORIS

OSIĄGNIĘCIA

Partnerstwo Tematyczne nr 22 było współorganizatorem seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”, które odbyło się 21 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Więcej informacji o seminarium, w tym prezentacje można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania - link:
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/seminarium-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-w-polsce-stan-obecny-i-perspektywy.  
 
Grzegorz Grabowski przygotował Materiał roboczy zatytułowany "ANALIZA /WYPIS ZE STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU POD KĄTEM PARTNERSTWA W ROZWOJU LOKALNYM." Zapraszamy do dyskusji (link do materiału). 
 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. (projekt), grudzień 2016 r. – fragmenty związane z RLKS (link do mateiału
 

Partnerstwo Tematyczne nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora - „Działania na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw”: obszar zainteresowania i zadania[1]

 

1.        Czym się zajmujemy - partnerstwami terytorialnymi rozumianymi jako trójsektorowe (publiczny, społeczny i gospodarczy) struktury partnerskie, formalne i nieformalne, otwarte i skupiające w miarę możliwości wszystkich zainteresowanych partnerów, które działają na rzecz danego terytorium, o zasięgu lokalnym, realizując długofalowe, w miarę możliwości holistyczne cele, rozumiejąc, że:

a.        Partnerstwa to dobrowolne związki, bez dominacji żadnego z partnerów, dzielące wspólnie ryzyko i korzyści, bez patrzenia na wkład każdego z partnerów (partnerstwem nie jest umowa handlowa pomiędzy partnerami, także dotycząca przyznana dotacji);

b.        Zasięg: lokalny – najlepiej kilka gmin, powiat, mniej niż region; obszar funkcjonalny miasta (miast); części miast (dzielnica lub kilka dzielnic, obszary objęte rewitalizacją)

c.        Przedmiot działalności – najlepiej ogólnie rozwój tego terytorium np. zrównoważony rozwój danego obszaru (cel holistyczny), ale mile widziane są partnerstwa realizujące węższe cele np. dotyczące rynku pracy, określone obszary gospodarki lub zagadnienia społeczne, planowanie przestrzenne;

d.        Długofalowe cele, ujęte w dokumencie planistycznym – określone na co najmniej 5-7 lat (nie chodzi o partnerstwa projektowe);

e.        Otwarte i skupiające w miarę możliwości wszystkich zainteresowanych partnerów – chodzi o to, aby zarządzanie rozwojem danego obszaru było kompleksowe i skoordynowane.

f.         Budowanie trwałego partnerstwa to proces, który wymaga specyficznych umiejętności i wiedzy.

g.        Partnerska współpraca międzysektorowa, to efektywne narzędzie służące budowaniu kapitału społecznego.  

2.        Przykłady:

a.        Głównym dobrym przykładem są Lokalne Grupy Działania (LGD) w ramach mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS; na obszarach wiejskich – podejście LEADER), pamiętając,  że są to struktury mocno zbiurokratyzowane (realizowane wg określonych przepisów prawa) i często zdominowane przez sektor publiczny (choć formalnie przepisy ograniczają rolę tego sektora);

b.        Grupy Partnerskie, kreowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Sieć Grup Partnerskich – prawdopodobnie obecnie mało aktywna; większość Grup Partnerskich wiejskich to dziś LGD, a jedyne „miejskie” – „Cud nad Wisłą”
i Forum dla Nowej Huty są w Partnerstwie Tematycznym nr 22.

3.        Jedno z pierwszych zadań Partnerstwa, wciąż aktualne, to poszukiwanie (inwentaryzacja) przykładów partnerstw terytorialnych w Polsce. Kierunki poszukiwań to:

a.        Partnerstwa lokalne wspierane przez Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej i Stowarzyszenie BORIS - Warszawską Sieć Partnerstw Lokalnych tworzy 15 sieci współpracy o zasięgu dzielnicowym, osiedlowym i mniejszym oraz 1 branżowa; staramy się pozyskać jej liderów do współpracy w ramach Partnerstwa 22

b.        Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (po pierwszej analizie wydają się być partnerstwami tworzonymi na potrzeby pojedynczych projektów, a nie szerzej pojętego, niż cele pojedynczego projektu, rozwoju obszarów);

c.        Swego czasu licznie tworzone, ale chyba mało już istniejące Partnerstwa (Pakty) na Rzecz Zatrudnienia (najdłużej chyba działało w Siemianowicach),

d.        Partnerstwa Lokalne tworzone w ramach programu pod patronatem Prezydenta RP z udziałem środków USA;

e.        Partnerstwa na Rzecz Rozwoju z Programu EQUAL, choć większość nie miała chyba charakteru terytorialnego;

f.         Partnerstwa utworzone w ramach różnych projektów, szczególnie ze środków EFS np. partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.

4.        Partnerstwo korzysta z doświadczeń światowych – do wykorzystania są wciąż działające struktury, z których Polacy i polskie organizacje chyba mało korzystają (zadaniem Partnerstwa byłoby uczestnictwo  w pracach tych organizacji):

a.        The Partnering Initiative – organizuje szkolenia, często komercyjnie (kosztowne jak na polskie warunki), ale są też organizowane webinaria; bardzo dobre publikacje – niektóre były przetłumaczone przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska;

b.        The Forum on Partnerships and Local Development – głównie interesuje się rynkiem pracy, ale porusza problemy rozwoju lokalnego;  organizuje regularnie spotkania w gronie partnerów z krajów OECD – ostatnio 13 spotkanie odbyło 10-11 kwietnia 2017 r. w Pradze (udział jest zawsze bezpłatny, ale trzeba pokryć samemu koszty dojazdu
i pobytu).

5.        Jednym z długofalowych celów Partnerstwa jest rozwój mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
w Polsce (lub innych podobnych inicjatyw), szczególnie na obszarach miejskich (na wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców jest prawie wszędzie oraz w prawie wszystkich miastach w kujawsko-pomorskim) i działania promocyjne
w tym zakresie.

6.        Jednym z krótkoterminowych zadań Partnerstwa w zakresie rozwoju RLKS w Polsce była organizacja seminarium nt. RLKS w związku z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD). Organizatorem seminarium 21 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był Pełnomocnik Rządu RP ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przy współpracy z Polską Siecią LGD i Partnerstwem Tematycznym nr 22. Informacja o seminarium znajduje się pod linkiem:http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/seminarium-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-w-polsce-stan-obecny-i-perspektywy.

7.        Ważnym argumentem za rozwojem mechanizmu RLKS, szczególnie w miastach, jest raport Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic „Skontroluj jak działa budżet obywatelski w twojej gminie”. W raporcie tym wskazuje się m.in., że budżety obywatelskie nie spełniają deklarowanych dla ich organizacji celów „w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego czy partycypacji społecznej” i że „Są inne metody wspierania aktywności społecznej mieszkańców, które z powodzeniem można wykorzystywać w rządzeniu w samorządzie”.W swojej opinii z 17 lutego 2016 r. w/s „przyszłości programu UE dla miast z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego”,  EKES wskazuje, że:

„Przy opracowywaniu nowego programu UE dla miast równie ważne jak partnerstwa wertykalne (tematyczne) są partnerstwa horyzontalne. Będą one działały głównie na szczeblu lokalnym w miastach. Mają istotne znaczenie nie tylko ze względów myślenia strategicznego, lecz także dla zapewnienia wdrażania, monitorowania i oceny. Lokalne strategie opracowane przez lokalne partnerstwa znające miejscową sytuację to najlepszy sposób na uwzględnienie zaleceń
z poziomu UE i na ich skuteczne wdrożenie. Jednym
z narzędzi, jakie EKES zaleca w tym celu, jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność”.

8.        Partnerstwo zaangażowało się w proces konsultacji „Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju z perspektywą do 2030 r.”, przyjętej na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Z zadowoleniem przyjmujemy, że odniesienia do mechanizmu RLKS znalazły się w zakresie interwencji rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. RLKS pojawia się także jako ważny instrument w celu „Podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie”, w kierunku interwencji „Rozwój kapitału społecznego” oraz w części
o systemie koordynacji i realizacji Strategii.

9.         Najbliższym czasie planujemy organizację webinariów nt. stanu i rozwoju RLKS w Polsce. Wykorzystujemy media społecznościowe do promocji mechanizmu RLKS. Planujemy działania informacyjno-promocyjne podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Śledzimy informacje o ocenie wdrażania mechanizmu RLKS
w obecnym okresie i związane z przygotowaniem do nowego okresu programowania. Staramy się zachęcać różnych partnerów do podejmowania działań na rzecz rozwoju RLKS w Polsce.

 

 

Kontakt:

Krzysztof Kwatera, Koordynator Partnerstwa Tematycznego nr 22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 600 856 375

 [1]Partnerstwo tworzą: Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, Zielonkowskie Forum Samorządowe, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”, Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo, Stowarzyszenie BORIS

 

            Deklaracja Partnerstwa Tematycznego nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora - „Działania na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw”

 

 

W imieniu ……………………………………………………………………………………….

deklarujemy wolę utworzenia Partnerstwa Tematycznego nr 22 Strategicznej Mapy DrogowejStrategii III Sektora - „Działania na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw”.

Akceptujemy, że:

a)       celem głównym partnerstwa jest określenie i realizacja szeregu działań na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw,

b)      koordynatorem prac Partnerstwa jest Krzysztof Kwatera; zastępcą Koordynatora jest Grzegorz Grabowski,

c)       Partnerstwo jest otwarte na nowych członków,

d)      niniejsza deklaracja nie powoduje żadnych finansowych lub innych zobowiązań ze strony naszej organizacji; zobowiązania będą regulowane osobnymi dokumentami.

 

Podpisy[1]:

Imię i nazwisko

Funkcja

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu